Gläfs

Gläfs har inspirerats av NÄFS, Nätverk för skönlitteratur på biblioteken.

Kärnan i NÄFS verksamhet är att få olika yrkeskategorier – bibliotekarier, författare, forskare och kritiker – med gemensamt intresse att träffas, identifiera problem och söka lösningar. Näfs har arrangerat offentliga seminarier och har nu efter fyra år övergått till att stimulera forskning. De har ingen ordförande men en styrgrupp och via hemsidan nås de c:a 250 medlemmarna.

Nätverket Gläfs har också inspirerats av en undersökning som NSG, Nationella Skolbiblioteksgruppen initierat, om användandet av litterära fackböcker i skolan. Fackboken är eftersatt som kunskapskälla och många elever söker okritiskt information på nätet. Jenny Henning Ingmarsson inleder sin rapport Elevers kunskapsarbete i skolbiblioteket med dessa ord: »Såväl svenska som internationella studier visar att fokus i undervisningen bör flyttas från sökteknik till hur elever använder och förstår information.« Rapporten kan hämtas här. Avsnittet som handlar om fackböcker börjar på sidan 24.

Det finns mycket att göra för att guida läsare till fackböckerna:

  • informera skolans olika personalkategorier
  • väcka opinion
  • påminna om fackboken både som lärobok, källa till njutning och upplevelser och som hjälp då läsfrämjande åtgärder behövs.

Vid två förberedande träffar i januari och februari 2011 och det första mötet då Gläfs bildades 28 mars har vi haft hjälp av Författarcentrum Öst och Sveriges Författarförbund. Åtta personer kom till mötet i mars och ytterligare några var redan på detta stadium intresserade av att vara med, men hade förhinder.

Gläfs-vovven, som är symbol och totem för nätverket, är ritad av Viveka Sjögren.